Què és un genèric? És igual que el medicament de marca?


Un Equivalent Farmacèutic Genèric (EFG) és un medicament que:

  • Té la mateixa composició, dosi i forma farmacèutica (comprimits, càpsules, xarops, etc…) que el medicament original, amb marca. Pot tenir aspecte diferent, per exemple el color o la mida.
  • Ha demostrat tenir la mateixa eficàcia i seguretat i, per tant, és bioequivalent al medicament original.
  • Està fabricat amb els mateixos controls que exigeixen les autoritats sanitàries.
  • Es pot saber que és una EFG perquè el nom del medicament porta afegides les sigles EFG.

Què significa que un medicament és BIOEQUIVALENT?

  • Que actua igual que el medicament original amb marca.
  • Tant l’un com l’altre tenen els mateixos efectes i la mateixa qualitat i això està demostrat a través dels controls i estudis de biodisponibilitat corresponents.
  • La bioequivalència permet la intercanviabilitat entre el medicament genèric i el medicament original des del punt de vista de qualitat, seguretat i eficàcia, ja que els requisits que s’exigeixen en la fabricació de medicaments genèrics són els mateixos que per als medicaments originals de marca.

Què és el PREU de REFERÈNCIA?

  • És el preu màxim que l’administració sanitària paga per un medicament concret. Aquest preu es fixa de manera que l’usuari sempre disposi d’una EFG amb preu igual o inferior al de referència. No tots els medicaments tenen preus de referència, només els que Sanitat determina. Periòdicament el Ministeri de Sanitat actualitza la llista dels medicaments que tenen preu de referència.
  • En el cas que el metge recepti un medicament amb preu superior al de referència fixat, el pacient podrà optar per demanar la marca receptada i pagar-ne el preu total, o acceptar l’elecció que faci el farmacèutic d’un genèric (EFG) que tindrà un preu igual o inferior al de referència.

El farmacèutic POT SUBSTITUIR un medicament?

El farmacèutic té capacitat legal per substituir, amb consentiment de l’usuari, un medicament per un altre amb la mateixa composició, dosi i forma farmacèutica, quan l’oficina de farmàcia no disposi del medicament receptat.

En el cas que aquest medicament prescrit tingui un preu superior al de referència i l’usuari no vulgui pagar-lo totalment, el farmacèutic està obligat a substituir-lo per un genèric (EFG).


Font d’informació: COFB